Amaç ve Kapsam / Aims & Scope

Amaç

Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi (IJFAA), dünyanın her yerinden Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri'nin tüm yönleriyle ilgili orijinal araştırma çalışmalarının, derlemelerinin ve görüşlerinin çevrimiçi yayınını sağlayan açık erişimli çevrimiçi bir uluslararası dergidir. Derginin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri alanlarındaki çeşitli yeni bulgu ve gelişmeleri hızlı bir şekilde yayınlamaları, paylaşmaları ve tartışmaları için tüm dünyadaki araştırmacı ve akademisyenlere bir platform sağlamaktır.

 

Kapsam

Dergimizde, gıda, tarım ve hayvan bilimleri alanlarında yazılmış olan makaleler (orijinal araştırma, derleme) yayınlanır. Dergi yılda iki sayı olarak (Mart, Eylül) yayınlanır ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilir.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Sorumlu yazar, ilgili makaleyi tüm yazarlar tarafından imzalanan “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi Formu” ile beraber sisteme yüklemelidir. Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmayan veya dergi amacına uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Makaleler değerlendirilmek üzere konu ile ilgili en az iki hakeme (gerekli görüldüğünde üçüncü hakeme) gönderilir. Makalelerin yayına kabulü, hakem görüşleri doğrultusunda, Yayın Kurulunca karara bağlanır. Makalelerin işlem süresi 1-2 aydır. Yayına kabul edilen makaleler hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda düzeltilmek üzere sorumlu yazara iletilir. Öneriler doğrultusunda düzeltilen makale tekrar sistemden geri gönderilir. Kabul edilen makaleler, online sistemde yayınlanmakta olup ayrıca kağıt baskısı bulunmamaktadır.

Makale değerlendirme sürecinde iThenticate Plagiarism Detection yazılımı kullanarak sunulan makalelerin benzerlik oranı değerlendirilir. Sunulan makalenin benzerlik oranı  kaynaklar kısmı dahil edilmeksizin % 25'in altında olmak zorundadır.