Genel Bilgiler

TARİHSEL GELİŞİMİ

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversite bünyesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 16/01/2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversite bünyesindeki bazı programların yeni kurulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’na aktarılması konusundaki 13.04.2020 tarihli teklifi Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Arıcılık, Bahçe Tarımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Tarla Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programlarının; Genç Meslek Yüksekokulundan ise Organik Tarım Programının yeni meslek yüksekokulumuza aktarılmasına karar verilmiştir.  

Aynı toplantıda, Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Süt ve Besi Hayvancılığı Programı ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programının 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınarak, yarı pasif olarak öğrencileriyle birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokuluna aktarılması uygun görülmüştür.   

13/05/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Bingöl Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu program açma teklifleri incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sulama Teknolojisi Programı, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Üretimde Kalite Kontrol Programı programlarının açılması uygun görülmüştür.

Yukarıda kuruluş aşamaları anlatılan Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO, 4 bölüm bünyesinde yer alan 11 programla önlisans düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir.  Meslek Yüksek Okulumuzda 36 akademik personel görev yapmaktadır.

MİSYONUMUZ

Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; öğrencilerimizi özgüveni yüksek, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgiyi üreten ve paylaşan, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen, sorgulayıcı ve çözümleyici mezunlar olarak iş hayatına; sosyal sorumlulukları gelişmiş, etik değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven, çağdaş yüksek öğrenimli bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

VİZYONUMUZ

Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz; bilim ve teknolojiden sosyal etkinliklere kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün çalışmaların yapıldığı, çağı takip eden, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, alanlarında bölgesel ve ulusal sektörler tarafından aranan ve tercih edilen nitelikli elemanların yetiştirildiği bir meslek yüksekokulu olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Vizyonunu “Bilim ve teknolojiden sosyal etkinliklere kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün çalışmaların yapıldığı, çağı takip eden, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, alanlarında bölgesel ve ulusal sektörler tarafından aranan ve tercih edilen nitelikli elemanların yetiştirildiği bir Meslek Yüksekokulu olmak” şeklinde belirlemiş olan Bingöl Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’nun eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet ve yönetim süreçleri için temel değerlerinden ödün vermeden, kalite politikası;

  • Eğitim-öğretimini, çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlayan ve güncelleyen,
  • Ar-Ge faaliyetlerini, küresel eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin ve bölgemizin öncelikli araştırma alanlarında yoğunlaştırmayı hedefleyen,
  • Toplumsal hizmeti etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunan,
  • Uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemini destekleyen,
  • Küresel düzeyde Ar-Ge çıktılarına ulaşılması için disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları destekleyen ve toplumun refah düzeyini artıran çıktılar üretmeyi hedefleyen,
  • Çeşitliliğini uzmanlaşmada odaklayarak araştırma ve eğitim alanlarında rekabet edebilir bir meslek yüksekokulu olmasına katkıda bulunan,
  • Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
  • Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren,

olan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.